A 2022. évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY a 2022. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntésről és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

Óvodai felvételre jelentkezhet minden bejelentett dunavarsányi lakcímmel rendelkező kisgyermek, aki 2022. augusztus 31-éig betölti harmadik életévét. Azon gyermekek, akik 2022. augusztus 31-e után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2022/2023. nevelési évben, a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A Weöres Sándor Óvodában a beiratkozás ideje:

2022. május 2-tól május 5-ig (hétfőtől csütörtökig): 8.00 órától-17.00 óráig,

2022. május 6-án (pénteken): 8.00 órától-13.00 óráig

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők a Weöres Sándor Óvodában (2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. II. épület 1. emelet, vezetői irodájában) személyesen intézhetik.

Az óvodai beiratkozás során a várakozási idő minimálisra csökkentése érdekében, amennyiben lehetőségük van, kérjenek időpontot az alábbi telefonszámon hétköznap 10:00-tól-14:30-ig:

06-24/472-464.

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a beíratni kívánt gyermekkel együtt egy szülő szíveskedjenek a beiratkozáson megjelenni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak másolata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek lakcímkártyája, ha van, a gyermek személyazonosító igazolványa,
  • a gyermek oltási könyve,
  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
  • amennyiben a gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló, illetve a beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény.

Az óvoda felvételi körzete Dunavarsány város teljes közigazgatási területe.

A nevelési év 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig tart.

Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az SNI gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe érzékszervi (látás, hallás), enyhe értelmi, enyhe beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (enyhe tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket fogad az óvoda.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, amely 5.000-Ft-tól 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Ha a gyermek nem jár óvodába, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében a következőképpen kell eljárni:

„51. § (2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

  1. a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
  2. b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja.

   (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti

  1. a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekjóléti szakszolgálatot.
  2. b)tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. június 4.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be.

Dunavarsány, 2022. március 23.

 dr. Szilágyi Ákos

jegyző