Pest Megye Környezetvédelméért Díj – Pályázati felhívás

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.

Fentiek elismerésére 2020-ban ismét meghirdetésre kerül a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” című pályázat.

A Díj elnyerésére jogosultak köre
1. Természetes személyek
2. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek
A Díjból 1-1 kerül odaítélésre a fenti két jogosultsági kategóriában.
A támogathatóság tartalmi feltétele: Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munka végzése.
Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak.
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

A pályázat formai követelményei
A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, összefűzött vagy egybekötött A/4 formátumban.

A pályázat tartalmi követelményei
A benyújtandó dokumentumnak tartalmazniuk kell:
• a javasolt személy vagy szervezet nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
• a javaslattevő nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
• a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid (1-3 A/4 gépelt oldal terjedelmű) összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A javaslatnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.

A Díj adományozásának rendje
A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek:
a) a Pest megyében működő települési önkormányzatok,
b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők,
c) a közgyűlés tagjai.
A benyújtott pályázatok közül a díjak odaítélésére a közgyűlés Jogi és Önkormányzati Bizottsága tesz javaslatot. A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.
A díjjal díszoklevél és emlékplakett formájában kerül átadásra.
A díjak kiosztására a Megyenap alkalmából 2020. decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázatot 2020. október 02-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2020.”

Felmerülő kérdéssel, problémával Schindler-Kormos Eleonóra területfejlesztési és területrendezési referenshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 06-1-233-68-60; Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-352-9609
E-mail: kormose@pestmegye.hu 

www.pestmegye.hu