Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2023

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:

Ösztöndíjban csak az a hallgató részesíthető (figyelemmel a Rendeletben meghatározott egyéb feltételekre is)

1.) aki Dunavarsány városban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ténylegesen a városban is lakik, ide nem értve a felsőfokú tanulmányok folytatása miatt a tartózkodási helyen való indokolt tartózkodást,
2.) aki felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, addig az időpontig, ameddig hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig,
3.) aki első diplomát szerzőnek tekinthető,
4.) akinek az ösztöndíj odaítélését megelőző tanulmányi félévben elért tanulmányi eredménye legalább „jó” (3.51 vagy afeletti) volt (kivételes esetben a képviselő-testület ettől eltekinthet),
5.) és aki írásban megkötött Tanulmányi szerződésben vállalja, hogy amennyiben a megszerzett diplomának megfelelő foglalkoztatási lehetőségét az önkormányzat megteremti, úgy a diploma megszerzését követően legalább az ösztöndíj folyósításának idejével megegyező időtartamra az önkormányzatnál (intézményeinél) létesít munkaviszonyt, közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyt.
6.) A pályázati adatlapon – mely a pályázati kiírás mellékletét képezi – a kérelmezőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy a tanulmányai viteléhez jogszabály (pl. foglalkoztatási törvény) vagy intézményi szabályzat alapján milyen mértékű ún. diák-szociális juttatásban, vagy kedvezményben (pl. más ösztöndíj, pénzbeli szociális támogatás, tankönyv- és jegyzettámogatás, diákotthoni (kollégiumi) elhelyezés, ill. az ezt kiváltó lakhatási támogatás stb.) részesül. A jogosultság szociális szempontjának értékeléséhez a kérelmezőnek a jövedelmet, a vagyont a gyermeknevelési támogatás megállapításának szabályairól, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló jogszabálynak a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályai szerint kell igazolni, és azt a pályázati adatlaphoz kell csatolni.
7.) Csatolni kell továbbá a hallgató felsőoktatási intézménye szerint illetékes hallgatói önkormányzat véleményét, javaslatát, valamint az intézmény nyilatkozatát, (igazolását) a kérelmező hallgató részére biztosított juttatásokról és kedvezményes szolgáltatásokról.

A pályázat elbírálása:

1.) A formailag hibásan, tartalmilag hiányosan benyújtott pályázatok esetében javításra, hiánypótlásra a benyújtást követően legfeljebb egy esetben – a Szervezési- és Önkormányzati Osztály erre irányuló írásbeli felhívása kézhezvételét követő 8 napon belül – van lehetősége a pályázónak.
2.) Az ösztöndíj odaítéléséről – a Humánpolitikai Bizottság által előterjesztett javaslat alapján – érdemben a Képviselő-testület határoz.
3.) A pályázatok elbírálása során a – felsorolásnak megfelelő sorrendben – előnyt élvez annak a hallgatónak a pályázata, aki
a) olyan területen folytatja tanulmányait, amelyre rövidebb távon jelentkezik az Önkormányzatnál – a Rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti – reális foglalkoztatási igény,
b) az ösztöndíj odaítélését megelőző tanítási félévben elért tanulmányi eredménye jobb volt,
c) szociálisan rászorultabb.

Az ösztöndíj megállapítása:

Az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek fennállása esetén – és azok szerint – az ösztöndíjat a Képviselő-testület egy tanévre adományozhatja, mely évente meghosszabbítható.
1.) Az ösztöndíj hallgatónkénti összege 2023. évben havonta 15.000.- Ft. A 2024. évi támogatás összegéről a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés megalkotásakor dönt.
2.) A megállapított ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melyet csak kivételes – a Rendelet szerint szabályozott – esetben kell visszafizetnie a támogatásban részesített hallgatónak.

3.) A tanévenként odaítélhető ösztöndíjak számát – mely évente legfeljebb kettő lehet – az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében jóváhagyott keret nagyságára és a foglalkoztatási igényekre tekintettel a Képviselő-testület állapítja meg.
4.) Az ösztöndíj lemondása, vagy adott évi fel nem használása esetén az ösztöndíj-maradvány odaítéléséről a Képviselő-testület a következő évi pályázat elbírálása során dönt.

Az ösztöndíj folyósítása

1.) A pályázat nyertesei a Képviselő-testület által meghatározott ideig tartó és mértékű pénzbeli támogatásban részesülnek, melyet a Gazdasági Osztálya folyósít. Az ösztöndíj – a Képviselő-testület döntése alapján – egy tanítási félévre, egy összegben is biztosítható.
2.) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert hallgató és az Önkormányzat között a Rendelet 1. számú függeléke szerinti Tanulmányi szerződés jöjjön létre.
3.) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése, továbbá a jogosultság elvesztése esetén ösztöndíjat – az arra okot adó időponttól – a pályázatot elnyert hallgató részére nem lehet folyósítani.
4.) Amennyiben a megállapított jogosultsági feltételekben olyan változás következett be, hogy az által a hallgató elvesztette az ösztöndíjra való jogosultságát, úgy azt a hallgatónak a változást követő 15 napon belül be kell jelentenie.
5.) A pályázatokat elbíráló szerv a meghatározott feltételek hiányában, vagy megsértésével adományozott
a) még folyósításra nem került ösztöndíjat visszavonja, b) a már folyósított ösztöndíj esetében pedig a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. §-ban foglaltak szerint elrendelheti az ösztöndíj visszafizetését.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. június 30. (péntek)

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követő képviselő-testületi ülés.

A pályázatot Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj pályázata”
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályánál (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.) a +36 24-521-041-es telefonszámon.

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága

Pályázat beadásának határideje: 2023. június 30.

Felsőfokú oktatás-pályázati adatlap 2023.