LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ BARNAKŐSZÉN IGÉNY FELMÉRÉSÉRŐL

Tisztel Lakosok!

A Belügyminisztérium a lakossági barnakőszén igény előzetes felmérését rendelte el, melynek végrehajtásával az önkormányzatokat bízta meg.

A lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

– háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
– egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
– egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várható felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy akinek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezése van, barnakőszén igényét a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felé személyesen vagy emailben az igazgatas@dunavarsany.hu email címen jelentheti be az alábbi adatok megadásával:

– név
– lakcím
– mennyiség – mázsában kifejezve

Az igénybejelentés határideje: 2022. szeptember 29. 16:00

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Ügyfelek adatainak felvétele AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016=679 sz. rendeletében (GDPR) továbbá az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel
történt.

Az adatkezelő a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, képviselője dr. Szilágyi Ákos jegyző, honlapja www.dunavarsany.hu, az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása, a személyes adatok címzettje az adatvédelmi tisztviselő, igazgatási előadó, munkáltató jogkör gyakorlója, a személyes adatok tárolásának időtartama jogszabály szerinti.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az ügyfélre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy megnehezíthet az ügyféllel történő egyeztetéseket.

2022.09.20.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal