Kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Dunavarsány Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal

együttműködve ezennel kiírja a 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

  • „A” típusát, felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan, valamint
  • „B” típusát, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A” típusú pályázatra Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

„B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023/2024. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás – annak nagy terjedelme miatt – a www.dunavarsany.hu honlapon a pályázatok menüpont alatt, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, és a Titkárságon tekinthető meg.

Figyelem!

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2022. november 3.

További felvilágosítás a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 24/521-041 telefonszámán kérhető.