Pályázat Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pozíciójára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa pályázatot ír ki a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2236 Dunavarsány, Árpád u. 13.) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: család- és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés.

A megbízás 5 év határozott időtartamra, 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig szól.

Pályázati feltételek:

 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt képesítés, illetve az 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti képesítés,
 • a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3. §. (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a Társulási Tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
 • nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja nyilatkozat összeférhetetlenségről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyermekvédelmi területen szerzett vezetői tapasztalat

Ellátandó feladatok: Kinevezési munkakörből adódó feladatok ellátása mellett az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok szakszerű ellátása, az intézmény törvényes működtetése, színvonalas szakmai munkájának, takarékos gazdálkodásának szervezése, irányítása  és ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe, illetve kapcsolattartás a fenntartóval.

Bérezés és egyéb juttatás:

 • Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokról a Társulási Tanács dönt.

A Társulási Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítsa. Szolgálati lakás biztosítása nem megoldható.

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani az alábbi címre: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18., a borítékra kérjük írják rá a munkakör megnevezését: intézményvezető

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalánál. Tel: 24/521-049, fax: 24/521-056, E-mail: titkarsag@dunavarsany.hu, jegyzo@dunavarsany.hu