Pályázati felhívás

Dunavarsány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) a 56/2021. (V. 4.) számú Képviselő-testületi határozata alapján, egyfordulós, nyílt pályázati eljárást hirdet a DUNAVARSÁNY/B/2084/23 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlan 185/305 tulajdoni hányadának értékesítésére.

1. Ajánlat tárgya:
1.1. Dunavarsány kivett beépítetlen terület művelési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlan Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (II.1.) Ök. rendeletben foglaltak szerinti értékesítése:
– 2084/23 helyrajzi számú ingatlan 185/305 tulajdoni hányada- 185 m²

1.2. A Kiíró felhívja a pályázaton részt venni szándékozó figyelmét, hogy az eladásra kerülő ingatlan természetbeni állapotáról a helyszínen tájékozódjanak, a kiíróval történő előzetes időpont-egyeztetéssel és a fellelhető lényeges információkat ismerjék meg. Az ingatlan határpontjainak kitűzése a birtokba adás napján történik.

2. A pályázat alapvető feltétele:
– Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (II. 1.) Ök. rendelet előírásainak maradéktalan betartása.

3. A pályázat további feltételei:
– Az ingatlanrész értékesítése az értékbecslés által meghatározott értéken történik.
– A kiíró által meghatározott minimális érték 1.324.000.- Ft, amelynél kisebb ajánlat nem tehető. A pályázat nyertese a szerződéskötést követően a szerződésben meghatározott határideig köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat számlájára.
– Az ingatlan kitűzése és annak költségei a nyertes ajánlattevőt terheli.

4. Részvételi feltételek:
– A pályázatok elbírálása során csak a pályázati kiírásban meghatározott időben és módon benyújtott pályázatok vehetők figyelembe.
– A pályázati eljárásban  a kivett beépítetlen terület tulajdonjogát devizabelföldi- és külföldi (továbbiakban: külföldi) természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.
– A pályázat kizárólag a pályázati nyomtatványon nyújtható be. A pályázati nyomtatvány sem formájában, sem tartalmában nem változtatható. A pályázatot a kiírásban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az egyéb dokumentumok csatolásával kell, 3 példányban benyújtani (1 db eredeti, 2 db másolat). Az eredeti példányt meg kell jelölni „EREDETI” felírással, ha ezt a pályázó elmulasztja, kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha a példányok között eltérés adódik, az így megjelölt pályázatban foglaltak az irányadók. A pályázatot magyar nyelven, minden oldalát az egyéni pályázó, illetve együttműködési megállapodás keretében pályázók által meghatalmazott kapcsolattartó aláírásával és folyamatos sorszámozással ellátva, példányonként összefűzve, zárt csomagolásban (borítékban), személyesen kell a megadott határidőig a 6. pontban megjelölt címen leadni, ill. a postán feladott ajánlatnak a 7. pontban megadott határidőig meg kell érkeznie a 6. pontban megjelölt címre. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.
– A Kiíró a döntést a pályázat beadási határidejét követő 30 naptári napon belül hozza meg és erről levélben értesítést küld a pályázónak.
– Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlatok benyújtási határidejétől számított 90 nap.

– A pályázati felhívás közzététele a kiíró számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget.
-A kiíró a pályázati eljárást, a szerződéskötés időpontjáig eredménytelennek nyilváníthatja.
– A pályázati nyomtatvány átvételének helye: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Beruházási és Műszaki Osztály (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18.), illetve www.dunavarsany.hu oldalon érhető el. (alább letölthető!)

5. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Dunavarsány Város Önkormányzata
Ajánlatok beérkezési címe:
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Beruházási és Műszaki Osztály 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18.
Telefon: 24/521-060
Telefax: 24/521-056

6. Ajánlatok leadásának helyszíne:
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Beruházási és Műszaki Osztály 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18.

7. Ajánlatok leadásának időpontja: 2021. május 21. 10:00 óra

8. Ajánlatok bontásának időpontja: 2021. május 21. 10:00 óra

9. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
– A kiíró bírálati szempontként kizárólag a megajánlott eladási árat veszi figyelembe.

10. Ajánlattal kapcsolatban információ:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, Beruházási és Műszaki osztály
Telefon: 24/521-060, Fax: 24/521-056
Email: muszak@dunavarsany.hu
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

PÁLYÁZATI ADATLAP INGATLAN Értékesítésére 2084-23 hrsz

Dunavarsány, 2021. május 6.

Dunavarsány Város Önkormányzata