Helyi Iparűzési adó változás 2021

Változások a helyi iparűzési adóztatásban

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. A nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők. Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget az önkormányzat 11742180-15393197-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről. Amennyiben a nyilatkozatukat nem nyújtják be a törvényi határidőig – és késedelmüket hitelt érdemlően nem igazolják (igazolási kérelem) – a kedvezmény érvényesítésére nem válnak jogosulttá.
Az iparűzési adóban a tételes KATA adóztatást választó adóalanyoknak a kedvezmény érvényesítése automatikus, nekik nem kell a kormányrendeletben szereplő nyilatkozatot benyújtaniuk.

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a  www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése
útvonalon található meg.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet lehetősége biztosít a mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. adóévet érintő, 2021. március 15. napján és 2021. szeptember 15. napján esedékessé váló adóelőlegek csökkentésére.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv. törvény) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével. Az említett nyilatkozat 2021 januárjától – a bevallásokkal egyezően – kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

FONTOS! A helyi iparűzési adóban tételes KATA adózási módot választó adózóknak nem kell nyilatkozatot tenniük.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkv. törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés
feltételeinek, hogy esetében a Kkv. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke központilag meghatározottan, egységesen 1 százalék. A fenti adózói körbe nem
tartozók esetében Dunavarsány Város Önkormányzat illetékességi területén a 2021. évben végződő adóévben a hatályos önkormányzati rendeletben megállapított adómérték változatlanul 2 százalék.

További részletekről a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu) tájékozódhatnak, illetve önkormányzatunk ügyintézőihez fordulhatnak, az ado@dunavarsany.hu levelezési címen vagy személyesen a 06/24-521-046, 06/24-521-050 telefonszámokon.

Dunavarsány, 2021. január 14.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző