Pályázat óvodavezetői pozícióra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda (2336 Dunavarsány, Árpád u. 14.) magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának betöltésére.

A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra, 2021. január 01. napjától 2025. augusztus 15. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Pest Megye, 2336. Dunavarsány, Árpád u. 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzet  köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ában foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmenetel rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a Kjt. végrehajtási rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint;
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet
– a pályázó ne álljon cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Vezetői gyakorlat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 18.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– pályázó szakmai önéletrajza
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program) iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik, a pályázattal kapcsolatban kezelhetik
– nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve megbízása esetén azt 30 napon belül megszünteti.
– nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kívánja tárgyalni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben előírtak szerint a Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő- testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. január 01.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– KSZK (KÖZIGÁLLÁS) honlapja,
– Önkormányzati honlap
A pályázatot zárt borítékban a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani az alábbi címre: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Tel: 24/521-049, fax: 24/521-056, E-mail: jegyzo@dunavarsany.hu