Pályázat – házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Pályázati kiírás

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
házi gyermekorvosi praxis betöltésére


A feladat ellátásának helye:
Dunavarsány, Egészségház
2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24.

A Soroksári-Ráckevei Dunaág közelében, Budapest déli peremétől mintegy 12 km-re elhelyezkedő Dunavarsány közigazgatásilag a Közép-Magyarországi Régióhoz, azon belül Pest megyéhez, a Ráckevei kistérséghez, valamint a Budapesti agglomerációhoz tartozik. Területe 22,52 km2, állandó lakosainak száma közel 8.000 fő. Dunavarsány földrajzi elhelyezkedése révén rendkívül jó közlekedési adottságokkal rendelkezik. Az Európai Unió regionális politikájában kijelölt transzeurópai közlekedési folyosók közül a dunai nemzetközi víziút, a sugaras szerkezetű országos közút-, és vasúthálózat fókuszában található. A főváros is gyorsan elérhető a településen áthaladó 51. számú fő közlekedési útnak és a Budapest-Kelebia villamosított vasúti fővonalnak köszönhetően. A távolsági autóbuszjárat Budapest Népligetig, míg a vonat Budapest Kőbánya-Kispest végállomásig közlekedik. A Dunavarsány Város Önkormányzata által építtetett, 2008. december 18-án átadott 753 m2 alapterületű, két szinten fekvő Egészségházban kapott helyet 3 háziorvosi rendelő, 2 gyermekorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, az ügyeleti rendszer, illetve egy gyógyszertár.

A praxis ellátásának módja:
A dunavarsányi 130095053 ÁNTSZ azonosító számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, illetve csecsemővédelmi tanácsadás ellátásban való részvétellel. A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A 130095053 számú házi gyermekorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
– illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul, – a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Humánpolitikai Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A praxis finanszírozása:
A házi gyermekorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a fenti finanszírozási szerződésen felül támogatja a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedését, amelynek érdekében pályázatot írt ki. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázatán – a pályázati feltételek teljesítése esetén – a dunavarsányi II. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozóan az elnyerhető támogatási összeg 6.000.000 Ft.

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a dunavarsányi II. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátására vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma a körzethez tartozó utcajegyzék szerint 609 fő.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 20.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen kell benyújtani Dunavarsány Város Polgármesterének címezve (Dunavarsány Város Önkormányzata, Gergőné Varga Tünde polgármester, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat II. sz. körzet”

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő soros képviselő-testületi ülés.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján az Országos Egészségpénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.